Facebook | Horecalife Twitter | Horecalife Youtube | Horecalife

Privacy Statement

Privacy Statement

Horecalife is een business to business netwerk met veel gevoelige informatie. Horecalife neemt de privacy van de Gebruikers dan ook zeer serieus en zal zeer zorgvuldig met deze informatie omgaan. In dit document wordt de Privacy Policy van Horecalife uiteengezet. De voorwaarden zijn van toepassing op de Gebruikers van Horecalife. Horecalife raadt Gebruiker daarom aan deze Privacy Statement aandachtig door te nemen.

Artikel 1. Wat is Horecalife?

1. Horecalife is een handelsnaam van Horecalife groep, statutair gevestigd te Amsterdam (Nederland). Horecalife hoofdkantoor bevindt zich in Amsterdam op Singel 40F 1015 AB en is ingeschreven in de Kamer van Koophandel onder nummer 50682261 . De wijze van opslaan en het gebruik van persoonsgegevens van Gebruikers zijn aangemeld bij het College Bescherming Persoonsgegevens. De Gebruiker bepaalt zelf welke informatie anderen mogen zien.

Artikel 2. Welke informatie verzamelt Horecalife plus geheimhoudingsplicht.

1. Horecalife verplicht zich tot strikte geheimhouding met betrekking tot de door opdrachtgever verstrekte “Informatie” in de meest ruime zin en direct of indirect daarmee verband houdende informatie. Deze verplichting tot geheimhouding en vertrouwelijkheid betreft onder meer, maar is niet beperkt tot informatie uit de facturen van de Opdrachtgever, klanten en Leveranciers van de Opdrachtgever en concurrenten van de Opdrachtgever.

Artikel 3. Automatisch Gegenereerde Informatie

1. Horecalife verzamelt ook automatisch gegenereerde informatie over het surfgedrag tijdens gebruik van Horecalife. Deze informatie bestaat onder meer uit Gebruikers IP-adres (nummer van de computer dat het mogelijk maakt de computer van de Gebruiker te herkennen), het type browser (computerprogramma om
internetpagina’s mee te kunnen bekijken) dat men gebruikt, de pagina’s die men bezoekt en “cookies”.

Artikel 4. Wat zijn cookies en hoe gebruikt Horecalife ze?

1.Ter uitvoering van de dienst maakt Horecalife gebruik van cookies die door Gebruikers browser worden opgeslagen op hun computer. Cookies zijn kleine stukjes informatie die de server van Horecalife naar Gebruikers browser stuurt met de bedoeling dat deze informatie bij een volgend bezoek weer naar de server van Horecalife teruggestuurd wordt. Deze kleine tekstbestanden worden opgeslagen op de harde schijf of in het geheugen van de computer van een Gebruiker. Ook kunnen cookies worden gebruikt om te voorkomen dat men een bepaalde advertentie te vaak ziet. Cookies kunnen een computer of de bestanden die op een computer staan niet beschadigen.
2. In de cookies wordt informatie opgeslagen (zoals de instellingen van Gebruikers pc en door Gebruiker aangegeven voorkeuren) om een volgend gebruik van Horecalife te vergemakkelijken. Deze informatie bevat naast Gebruikers IP-adres, geen naam- of adresgegevens of andere persoonlijke gegevens. Gebruiker kan zijn browser zo instellen dat men tijdens het volgende gebruik van Horecalife geen cookies ontvangt. In dat geval kan het echter gebeuren dat men niet gebruik kan maken van alle mogelijkheden van Horecalife of dat men geen toegang heeft tot (onderdelen van) Horecalife.
3. Als men wel gebruik wil maken van cookies, moet men ervoor zorgen dat men uitlogt indien Gebruiker een openbare computer verlaat. Gebruiker dient ook zijn wachtwoord geheim te houden om te voorkomen dat anderen, zonder de toestemming van Gebruiker, gebruik maken van Gebruikers account.

Artikel 5. Voor welke doeleinden zal Horecalife gebruikersinformatie gebruiken?
1. Horecalife zal de informatie van Gebruikers voor de volgende doeleinden gebruiken:
* om met Gebruiker te communiceren over Horecalife en Gebruiker informatie toe te zenden omtrent de eigen diensten en producten, zoals updates van Horecalife;
* om Horecalife aan te passen aan de wensen en behoeften van Gebruiker;
* ter beveiliging en om geanonimiseerde statistische gegevens op te stellen;
2. Gebruik door Horecalife:
Horecalife heeft een hekel aan spam, en Horecalife gaat er vanuit dat Gebruiker dat ook heeft. Horecalife zal Gebruiker dan ook slechts bij uitzondering lastigvallen met informatie over uitbreidingen van Horecalife. Mocht men geen prijs stellen op het ontvangen van dergelijke e-mails, dan kan men dit aangeven aan Tjalling Dijkstra via tjalling@horecalife.nl.
3. Horecalife gebruikt de informatie over Gebruikers om zo Horecalife beter op de wensen en behoeften van Gebruiker af te stemmen. Zo kan het worden gebruikt om te zorgen dat men advertenties te zien krijgt die beter bij de betreffende Gebruiker passen.
4. Zoals hierboven is vermeld, valt onder de Automatisch Gegenereerde Gegevens ook Gebruikers IP-adres. Horecalife legt deze adressen vast om te bepalen vanaf welke computers, Horecalife wordt bezocht ter beveiliging van hack pogingen. Horecalife gebruikt de Automatisch Gegenereerde Gegevens tevens voor het opstellen van geanonimiseerde gebruikersstatistieken.
5.Gebruik door derden:
a. Alleen als Gebruiker daarvoor expliciet toestemming heeft gegeven, kan Horecalife Gebruiker een e-mail bericht van een derde sturen zodat men gratis leuke aanbiedingen en kortingen van partners van Horecalife kan ontvangen.
b. Horecalife probeert de aanbiedingen te laten aansluiten op Gebruikers profiel. Indien men daar toestemming voor heeft gegeven, kan Horecalife de door Gebruiker opgegeven interesses gebruikt worden om te bepalen van welke partners men aanbiedingen krijgt.
c. Maximaal 1 á 2 keer per maand kan men een mail van een partner van Horecalife ontvangen. Gebruiker kan de gegeven toestemming altijd weer intrekken of verlenen.
d. Horecalife verstrekt voor het overige alleen gegevens van Gebruiker aan derden indien zij daartoe op basis van wettelijke bepalingen verplicht is.

Artikel 6. Op welke wijze beschermt Horecalife persoonlijke informatie van Gebruikers?
1. Horecalife zal passende technische en organisatorische maatregelen treffen om (persoons-)gegevens te beveiligen tegen verlies of tegen enige vorm van onrechtmatige verwerking. Zo worden wachtwoorden gecodeerd opgeslagen, zodat zelfs binnen Horecalife niemand er toegang tot heeft.

Artikel 7. Doorgifte naar landen buiten de EU
1. Om technische en operationele redenen kan het nodig zijn dat Gebruikers (persoons-)gegevens worden doorgegeven (naar servers van) aan Horecalife. gelieerde ondernemingen en/of Adverteerders in de Verenigde Staten of andere landen buiten Europa, waar de regelgeving op het gebied van de privacybescherming mogelijk niet eenzelfde bescherming biedt als in de Europese Unie. Hierbij stemt Gebruiker, voor zover nodig, er mee in dat Gebruikers (persoons-)gegevens naar de Verenigde Staten of andere landen buiten Europa kunnen worden doorgegeven.

Artikel 8. Kennisneming en verbetering van Gebruikers gegevens

1. Men kan als Gebruiker van Horecalife (persoons-) gegevens altijd bekijken. Als men wil weten welke gegevens Horecalife over hen heeft vastgelegd, of als men gegevens wil wijzigen, dan kan men een vraag stellen door een mail te sturen naar: info@horecalife.nl.

Artikel 9. Hoe ver reikt de verantwoordelijkheid van Horecalife?

1. Horecalife kan hyperlinks (bijvoorbeeld in banners) bevatten waarmee men Horecalife verlaat en op websites van een andere partij terecht komt. Horecalife heeft geen zeggenschap over de website van derden waarnaar wordt gelinkt. Het kan dus zo zijn dat op het gebruik van deze websites van derden een andere Privacy Policy van toepassing is. Deze Privacy Statement heeft alleen betrekking op (persoons-)gegevens die via de website van Horecalife zijn verkregen. Horecalife accepteert geen enkele verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid voor (de werking en/of inhoud van) websites van derden.
2.Verder is het zo dat Horecalife derden de mogelijkheid geeft om applicaties te ontwikkelen op basis van de Horecalife API-voorwaarden. Dit zijn kort gezegd, applicaties die gebruik maken van Horecalife. Deze applicaties worden gemaakt door derde partijen die niet aan Horecalife gelieerd zijn. Ze worden dus niet door, voor of namens Horecalife gemaakt. Horecalife heeft geen invloed op de werking van deze applicaties of wat er met gegevens van gebruiker gebeurt, als men gebruik maakt van een dergelijke applicatie. Als men een applicatie toestemming geeft voor het gebruik van (persoons-)gegevens, valt dit dan ook buiten de verantwoordelijkheid van Horecalife. Men kan de gegeven toestemming altijd zelf weer intrekken. De API-voorwaarden van Horecalife worden op aanvraag verstrekt. Stuur hiervoor een email naar: info@horecalife.nl.

Artikel 10. Mogen minderjarigen gebruik maken van Horecalife?
1. In beginsel mag iedereen gebruik maken van Horecalife. Belangrijk is wel dat er speciale wettelijke regels gelden voor personen die nog geen zestien (16) jaar zijn. Mocht men nog geen zestien (16) jaar oud zijn, dan moet men toestemming hebben van ouders of voogd voordat men de website van Horecalife mag gebruiken. Door deze Privacy Statement te accepteren, garandeert Gebruiker dat hij zestien (16) jaar of ouder is of toestemming van ouders/voogd heeft om de website van Horecalife te gebruiken.

Artikel 11. Kan deze Privacy Statement worden gewijzigd?

1. Het kan voorkomen dat het privacybeleid in de toekomst wordt uitgebreid of gewijzigd. Dat zal dan op deze pagina staan, dus het is handig om hier regelmatig te kijken.

Artikel 12. Vragen

1. Privacy is een gevoelig punt, en terecht. Horecalife hoopt dat het duidelijk is geworden aan Gebruiker, dat dit extreem belangrijk voor Horecalife is. Als men vragen heeft, aarzel niet om contact met Horecalife op te nemen via: info@horecalife.nl.