Facebook | Horecalife Twitter | Horecalife Youtube | Horecalife

Privacy Statement

Privacy Statement

Update: 24-05-2018, in overeenstemming met de GDPR Wetgeving.

Horecalife is een business to business netwerk met veel gevoelige informatie. Horecalife neemt de privacy van de Gebruikers dan ook zeer serieus en zal zeer zorgvuldig met deze informatie omgaan. In dit document wordt de Privacy Policy van Horecalife uiteengezet. De voorwaarden zijn van toepassing op de Gebruikers van Horecalife. Horecalife raadt Gebruiker daarom aan deze Privacy Statement aandachtig door te nemen.

Artikel 1. Wat is Horecalife?

1. Horecalife is een handelsnaam van Horecalife groep, statutair gevestigd te Amsterdam (Nederland). Horecalife hoofdkantoor bevindt zich in Amsterdam op Mauvestraat 32-4 / 1073 RL en is ingeschreven in de Kamer van Koophandel onder nummer 50682261. 

Artikel 2. Welke informatie verzamelt Horecalife plus geheimhoudingsplicht.

1. Horecalife verplicht zich tot strikte geheimhouding met betrekking tot de door opdrachtgever verstrekte “Informatie” in de meest ruime zin en direct of indirect daarmee verband houdende informatie. Deze verplichting tot geheimhouding en vertrouwelijkheid betreft onder meer, maar is niet beperkt tot informatie uit de facturen van de Opdrachtgever, identiteitsbewijzen, klanten en Leveranciers van de Opdrachtgever en concurrenten van de Opdrachtgever.
2. Horecalife verzamelt de informatie uit lid 1 van dit artikel, door het opvragen van deze gegevens bij de opdrachtgever/gebruiker van de website. De informatie worden per mail / wetransfer verstuurd naar Horecalife.
3. Horecalife draagt zorg voor een voldoende beschermde omgeving waar de informatie opgeslagen wordt. Dit gebeurt zowel op een eigen hard drive alswel een cloudservice (Icloud).
4. Bewaartermijn van deze gegevens is nooit langer dan noodzakelijk om te kunnen voldoen aan de leveringsovereenkomst.
5. Reden van het bewaren van de gegevens is, om te kunnen voldoen aan de wensen van de opdrachtgever, deze te ondersteunen bij het aansluiten van de Horecalife Deals bij hun leveranciers. Opdrachtgever makkelijk te kunnen bedienen in toekomstige Deals, mocht deze daar gebruik van willen maken. Opdrachtgever juridisch te ondersteunen, mochten er conflicten optreden tussen hen onze Leveranciers of derden.
6. Een opdrachtgever kan altijd opvragen welke gegevens wij van hen hebben bewaard en verzoeken deze gegevens te verwijderen. Hiervoor kan een opdrachtgever een mailtje sturen naar: info@horecalife.nl. Horecalife zal zorgdragen dat dit verzoek ingewilligd wordt binnen 48 uur.
7. Horecalife verzamelt geen informatie met automatische systemen.


Artikel 3. Gebruik persoonsgegevens?
Horecalife gebruikt persoonlijke gegevens om de volgende diensten te leveren: Uw persoonsgegevens worden opgenomen in het klantenbestand. Uw gegevens worden gebruikt voor de beoordeling, het aangaan en de uitvoering van de leveringsovereenkomst en het beheren van de daaruit voortvloeiende klantrelatie, fraudebestrijding en het voldoen aan wettelijke verplichtingen. Horecalife verstrekt geen gegevens aan derden zonder voorafgaande toestemming en alleen om te kunnen voldoen aan de leveringsovereenkomst. Uw privacy komt dus nimmer in het geding.


Artikel 4. Voor welke doeleinden zal Horecalife gebruikersinformatie gebruiken?
1. Horecalife zal de informatie van Gebruikers voor de volgende doeleinden gebruiken:
* om met Gebruiker te communiceren over Horecalife en Gebruiker informatie toe te zenden omtrent de eigen diensten en producten, zoals updates van Horecalife;
* om Horecalife aan te passen aan de wensen en behoeften van Gebruiker;
* ter beveiliging 
2. Gebruik door Horecalife:
Horecalife heeft een hekel aan spam, en Horecalife gaat er vanuit dat Gebruiker dat ook heeft. Horecalife zal Gebruiker dan ook slechts bij uitzondering lastigvallen met informatie over uitbreidingen van Horecalife. Het verzenden van dit soort emails zal alleen verlopen via een opt-in proces. Horecalife maakt geen gebruik van ongevraagde opt-out constructies.
3. Horecalife gebruikt de informatie over Gebruikers om zo Horecalife beter op de wensen en behoeften van Gebruiker af te stemmen. 
4.Gebruik door derden:
a. Alleen als Gebruiker daarvoor expliciet toestemming heeft gegeven, stuurt Horecalife persoonsgegevens naar derden voor het voltooien van de leveringsovereenkomst. Gebruiker moet dan denken aan: identiteitsbewijzen, bankpassen, rekeningafschriften, facturen, UBO verklaringen, adresgegevens.

Artikel 5. Op welke wijze beschermt Horecalife persoonlijke informatie van Gebruikers?
1. Horecalife zal passende technische en organisatorische maatregelen treffen om (persoons-)gegevens te beveiligen tegen verlies of tegen enige vorm van onrechtmatige verwerking.

Artikel 6. Doorgifte naar landen buiten de EU
1. Om technische en operationele redenen kan het nodig zijn dat Gebruikers (persoons-)gegevens worden doorgegeven (naar servers van) aan Horecalife. gelieerde ondernemingen en/of Adverteerders in de Verenigde Staten landen binnen Europa of andere landen buiten Europa, waar de regelgeving op het gebied van de privacybescherming mogelijk niet eenzelfde bescherming biedt als in de Europese Unie. Hierbij stemt Gebruiker, voor zover nodig, er mee in dat Gebruikers (persoons-)gegevens naar de Verenigde Staten, landen binnen Europa, of andere landen buiten Europa kunnen worden doorgegeven.

Artikel 7. Kennisneming en verbetering van Gebruikers gegevens

1. Men kan als Gebruiker van Horecalife (persoons-) gegevens altijd bekijken. Als men wil weten welke gegevens Horecalife over hen heeft vastgelegd, of als men gegevens wil wijzigen, dan kan men een vraag stellen door een mail te sturen naar: info@horecalife.nl.

Artikel 8. Hoe ver reikt de verantwoordelijkheid van Horecalife?

1. Horecalife kan hyperlinks (bijvoorbeeld in banners) bevatten waarmee men Horecalife verlaat en op websites van een andere partij terecht komt. Horecalife heeft geen zeggenschap over de website van derden waarnaar wordt gelinkt. Het kan dus zo zijn dat op het gebruik van deze websites van derden een andere Privacy Policy van toepassing is. Deze Privacy Statement heeft alleen betrekking op (persoons-)gegevens die via de website van Horecalife zijn verkregen. Horecalife accepteert geen enkele verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid voor (de werking en/of inhoud van) websites van derden.
2.Verder is het zo dat Horecalife derden de mogelijkheid geeft om applicaties te ontwikkelen op basis van de Horecalife API-voorwaarden. Dit zijn kort gezegd, applicaties die gebruik maken van Horecalife. Deze applicaties worden gemaakt door derde partijen die niet aan Horecalife gelieerd zijn. Ze worden dus niet door, voor of namens Horecalife gemaakt. Horecalife heeft geen invloed op de werking van deze applicaties of wat er met gegevens van gebruiker gebeurt, als men gebruik maakt van een dergelijke applicatie. Als men een applicatie toestemming geeft voor het gebruik van (persoons-)gegevens, valt dit dan ook buiten de verantwoordelijkheid van Horecalife. Men kan de gegeven toestemming altijd zelf weer intrekken. De API-voorwaarden van Horecalife worden op aanvraag verstrekt. Stuur hiervoor een email naar: info@horecalife.nl.

Artikel 9. Mogen minderjarigen gebruik maken van Horecalife?
1. In beginsel mag iedereen gebruik maken van Horecalife. Belangrijk is wel dat er speciale wettelijke regels gelden voor personen die nog geen zestien (16) jaar zijn. Mocht men nog geen zestien (16) jaar oud zijn, dan moet men toestemming hebben van ouders of voogd voordat men de website van Horecalife mag gebruiken. Door deze Privacy Statement te accepteren, garandeert Gebruiker dat hij zestien (16) jaar of ouder is of toestemming van ouders/voogd heeft om de website van Horecalife te gebruiken.

Artikel 10. Kan deze Privacy Statement worden gewijzigd?

1. Het kan voorkomen dat het privacybeleid in de toekomst wordt uitgebreid of gewijzigd. Dat zal dan op deze pagina staan, dus het is handig om hier regelmatig te kijken.

Artikel 11. Vragen

1. Privacy is een gevoelig punt, en terecht. Horecalife hoopt dat het duidelijk is geworden aan Gebruiker, dat dit extreem belangrijk voor Horecalife is. Als men vragen heeft, aarzel niet om contact met Horecalife op te nemen via: info@horecalife.nl.